KLAUZULA INFORMACYJNA | dla użytkowników konta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Iwona Chrząstek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Argmeta Iwona Chrząstek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą ul. Brzeźnicka 58/9, 97-500 Radomsko NIP 7721085013, REGON 100808182, adres poczty elektronicznej: argmeta@argmeta.sklep.pl, numer telefonu: 516 098 060 dalej zwana ADO.

 2. Wszelkie pytania na temat danych osobowych przetwarzanych przez ADO możesz kierować na email argmeta@argmeta.sklep.pl lub tradycyjnie na dres wskazany w pkt. 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  1. Utworzenia i utrzymania Konta użytkownika i usług w domenie pl zwanym dalej SERWISEM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit (b) RODO– tj. wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Konta Użytkowania)

  2. umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),

  3. marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej, lub Pana/Pani zgody na marketing, jeżeli taką Pan Pani wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  4. zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników SERWISU (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną),

  5. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)

  6. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,

  7. w celach przesłania ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług, prowadzeniu analiz satysfakcji i zadowolenia użytkowników w serwisie, z dokonania zakupu a także ich preferencji zakupowych,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem ADO (np. rękojmia/gwarancja), a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza ich przekazaniem: podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi księgowo-rachunkowe, operatorom pocztowym i kurierom, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, poczcie, podmiotom obsługującym płatności, w tym elektroniczne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usługi prawne, wybranym podmiotom wspomagającym obsługę mailingu i kampanii marketingowych lub promocję ofert, ADO bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia w Systemie, zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi Konta użytkownika.

 • Pani/Pana dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez ADO polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.